υπηρεσίες

Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι τα ακόλουθα: Κατασκευές Νέων Κτηρίων, Ενισχύσεις και Αποκαταστάσεις Παλαιών και Διατηρητέων Κτηρίων, Ανακατασκευή και εσωτερικές διαμορφώσεις, Κατασκευές Εμπορικών καταστημάτων, Διεύθυνση και διαχείριση Τεχνικών έργων.